FORGOT YOUR DETAILS?

Verkoop en levervoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden van EUROPSIM

 

De verkoper:

B.V. W66, KBO n° 0884.575.662 met maatschappelijke zetel te 9140 TEMSE, Winninglaan 11 (hiernagenoemd “EUROPSIM”).

 

De koper:

De wederpartij van EUROPSIM.

 

1. Algemeen

De hierin vermelde bepalingen en voorwaarden maken deel uit van elke bestelling ontvangen door EUROPSIM of elke overeenkomst afgesloten door EUROPSIM. Deze bepalingen en voorwaarden zijn geldig niettegenstaande tegenstrijdige bepalingen en voorwaarden van de koper, behalve als uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Beperkingen of wijzigingen aan onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zullen enkel geldig zijn als ze schriftelijk en uitdrukkelijk werden aanvaard door beide partijen.

De koper verbindt er zich toe deze verkoopsvoorwaarden ter kennis te brengen aan alle derden met wie de koper een overeenkomst sluiten met betrekking tot het door EUROPSIM geleverde product.

De koper erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van EUROPSIM louter middelenverbintenissen zijn.

De overeenkomst welke tot stand komt tussen partijen is louter een koop- verkoopovereenkomst, tenzij expliciet anders tussen partijen wordt overeengekomen.

 

2. Ontstaan van de overeenkomst

Alle voorstellen die uitgaan van EUROPSIM worden onder voorbehoud gemaakt en zijn niet-bindend. Alle bestellingen en/of wijzigingen aan bestellingen door de koper zijn enkel tegenstelbaar aan EUROPSIM indien ze schriftelijk aanvaard zijn door EUROPSIM. EUROPSIM kan echter overgaan tot levering zonder bevestiging van de bestelling.

 

Degene die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris van de koper, een bestelling plaatst, of diegene die, geheel of gedeeltelijk, de bestelling betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich solidair en ondeelbaar met hen, en dit overeenkomstig de artikelen 1120 e.v. B.W. en 1200 e.v. B.W. In ieder geval doen de door de besteller later medegedeelde facturatiegegevens van een derde partij geen afbreuk aan de gehoudenheid tot betalen van de oorspronkelijke besteller.

 

3. Duur van de overeenkomst

De overeenkomst wordt gesloten tussen partijen voor de duur van één jaar, behoudens indien schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen.

De koper kan de overeenkomst niet vroegtijdig beëindigen.

EUROPSIM heeft de mogelijk om de overeenkomst ten allen tijde op te zeggen, mits het respecteren van een opzegtermijn van 1 maand.

 

De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd, voor de periode van één jaar indien de koper geen geldige opzeg heeft gedaan per aangetekend schrijven, minstens twee maanden voor het einde van de overeenkomst.

 

4. De prijs

De B.T.W. is niet in de prijzen inbegrepen, behalve indien schriftelijk anders vermeld in de bevestiging van de bestelling. EUROPSIM houdt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen ten gevolge van verhogingen van de prijzen van de koopwaar wanneer deze verhogingen plaatsvinden tussen het tijdstip van de schriftelijke bevestiging van de bestelling en de leveringsdatum of in geval van een bijkomende kost veroorzaakt door een wijziging van de bestelling. Deze verhogingen zullen aan de koper voor de levering worden medegedeeld.

De overeengekomen prijs wordt door middel van een éénjaarlijkse voorfacturatie gefactureerd aan de koper, te betalen binnen de 14 dagen.

Indien binnen de 8 dagen na datum der factuur er geen protest komt op deze, en dit per aangetekend schrijven, wordt zij aanzien als aanvaard door de koper.

 

5. De levering

De koopwaar wordt geleverd en ter beschikking van de koper gesteld op het maatschappelijk adres van EUROPSIM.

Alle klachten dienen aan EUROPSIM gedaan te worden bij ontvangst der goederen.

Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen worden de leveringstermijnen te goeder trouw doch zonder waarborg aangegeven. Behoudens tegenstrijdige bepalingen op de bestelbon kan een vertraging in de levering in geen enkel geval leiden tot annulatie van de bestelling of verbreking van de bestelling. In geen geval kan een vertraging in levering aanleiding geven tot schadevergoeding.

 

6. Betaling

Alle facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel.

Bij niet-betaling zal door EUROPSIM een eerste aanmaning worden verstuurd aan de koper met verzoek het openstaande saldo onmiddellijk te betalen. Indien nog steeds niet betaald zou zijn, zal EUROPSIM een tweede aanmaning versturen met de mededeling dat bij niet betaling de sim-kaart zal worden gedeactiveerd binnen de 14 dagen. Indien na deze termijn, de desbetreffende factuur nog steeds niet zou betaald zijn, zal de koper een derde aanmaning versturen, waarbij tegelijkertijd de bestelde en geleverde sim-kaart onmiddellijk zal worden gedeactiveerd.

 

Op de vervallen facturen zal van rechtswege de hoofdsom worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van de te betalen som, met een minimum van  € 45 en zal de som worden verhoogd met een conventionele interest aan een jaarlijkse interestvoet van 12 %.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van EUROPSIM zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan EUROPSIM is betaald, zelfs indien de goederen bewerkt of geïnstalleerd werden bij derden.

 

8. Expeditie, vervoer, verzekering

De kosten voor porto, verpakking, aflevering, weghalen, vervoeren en verzekering, evenals alle eender welke rechten en taksen, zijn ten laste van de klant.

 

9. Opslagcapaciteit

Elke bestelde sim-datakaart heeft een welbepaalde opslagcapaciteit uitgedrukt in data /SMS-volume.

Indien op het einde van de overeenkomst het welbepaalde data-volume niet zou zijn opgebruikt, heeft de koper geen recht op welke vorm van terugbetaling dan ook.

 

Vanaf het moment dat het data-volume wordt overschreden, zal de koper hiervan bericht ontvangen, met verzoek om pro-rata bij te betalen.

Indien er geen actie volgt van de koper, zal door EUROPSIM een tweede bericht volgen, met als melding dat de kaart zal worden vergrendeld, indien geen verdere actie volgt van de klant binnen de 15 dagen.

Indien de koper na deze termijn nog steeds geen positief gevolg heeft gegeven aan de melding van EUROPSIM, zal een derde melding volgen waarin de koper wordt geïnformeerd van het feit dat de desbetreffende sim-kaart is gedeactiveerd en een factuur voor het meerverbruik zal naar de koper worden verstuurd.

 

Indien de koper de sim-kaart terug zou wensen te activeren, zal een forfaitaire kost worden aangerekend door EUROPSIM, te consulteren op de website van EUROPSIM.

 

10. Aansprakelijkheid

EUROPSIM verbindt zich enkel en alleen tot de levering van een sim-kaart. EUROPSIM biedt verder geen enkele waarborg aan de koper of enige derde.

De door EUROPSIM verleende waarborg bedraagt 6 maanden, te rekenen vanaf de levering.

Evenveel als de koper is EUROPSIM afhankelijk en ondergeschikt aan de kwaliteit van de dienstverlening van de operator/provider. EUROPSIM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van problemen inzake bereik van het communicatienetwerk, zowel geografisch als in tijd.

De koper heeft de bevoegdheid om de sim-kaart op diens 1ste verzoek te laten vergrendelen/ontgrendelen tegen betaling van een forfaitaire kost, te consulteren op de website. EUROPSIM kan door een derde/eindklant nooit aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook het vergrendelen/ontgrendelen toe zou leiden. De koper draagt m.a.w. de volledige verantwoordelijkheid voor zulke vraag tot vergrendeling.

EUROPSIM is eveneens niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan het slecht onderhoud, installatie of behandeling door de koper, noch voor schade die te wijten is aan een foutief gebruik door een derde.

Voor zover EUROPSIM toch enige verantwoordelijkheid voor schade zou dragen, is deze schade maximaal het equivalent van hetgeen EUROPSIM in het kader van die welbepaalde overeenkomst heeft betaald gekregen in de laatste 12 maanden, voorafgaandelijk aan het schadegeval.

 

11. Overmacht

Aangezien de verbintenis van de koper t.o.v EUROPSIM in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de koper uitdrukkelijk uitgesloten.

 

EUROPSIM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van de openbare overheid, overmacht en andere onvoorzienbare omstandigheden.

EUROPSIM is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis/schadeloosstelling jegens de opdrachtgever ingeval van overmacht.  Onder “overmacht” wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door EUROPSIM geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van EUROPSIM, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien.

Zonder exhaustiviteit na te streven worden alleszins als gevallen van overmacht  beschouwd : uitputting van de voorraad van EUROPSIM; vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van EUROPSIM; storingen bij gebruike (mobiele) netwerkoperators; tenietgaan van goederen; machinebreuk; (wilde) staking of “lock-out”; brand; oproer; oorlog; epidemie; overstroming of wateroverlast; (hoog) ziekteverzuim; elektrische, informatica-, internet-, telecommunicatiestoringen; “fait du Prince” - beslissing of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering, schorsing of annulatie van een vergunning, licentie of concessie); brandstoftekorten; weersomstandigheden en/of verkeersfiles, inzonderheid wanneer daardoor geplande leveringen worden verhinderd wegens fysieke onbereikbaarheid van de opdrachtgever, enz…

EUROPSIM is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die de overmacht uitmaakt te bewijzen.

 

EUROPSIM verbindt zich ertoe in dergelijk geval alle redelijke inspanningen te verrichten om de gevolgen voor de klant van de overmachtssituatie te beperken. Indien EUROPSIM bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of daaraan slechts gedeeltelijk kan voldoen, kan EUROPSIM het reeds geleverde deel apart factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren.

 

12. Schorsing en verbreking van de overeenkomst

Het in gebreke blijven door de koper om te voldoen aan de uit deze algemene verkoopsvoorwaarden voortvloeiende verplichtingen zal EUROPSIM van rechtswege van haar verplichtingen ontheffen. In zulk geval kan EUROPSIM beslissen, zonder voorafgaandelijke schriftelijke aanmaning of gerechtelijke toestemming en zonder afbreuk aan het recht van EUROPSIM om vergoeding te vorderen, de overeenkomst te schorsen of te verbreken. In dit laatste geval moet de koopwaar franco en op de kosten en risico van de koper naar EUROPSIM teruggestuurd worden.

 

In geval van verbreking van de overeenkomst door de, zal de koper aan EUROPSIM een vergoeding moeten betalen ten belope van 50 % van de prijs van de bestelde koopwaar als forfaitair en onherstelbare vergoeding voor de verbreking.

 

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De geschillen betreffende de verkoopsovereenkomst tussen partijen, haar interpretatie, de uitvoering of de gevolgen ervan zijn onderhevig aan het Belgisch materieel recht en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Dendermonde, met uitsluiting van de toepassing van de bepalingen van het Weens Koopverdrag.

TOP